การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 2: รายงานประจำปีและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 3: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 4: สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 5: แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 6: หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 1: รายงานประจำปีและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 2: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 3: สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 4: แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 5: หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
The 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders
Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Unitholders Download
RULES GOVERNING UNITHOLDERS’ RIGHTS TO PROPOSE AGENDA ITEMS FOR THE 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders Download
Invitation to the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders Download
Enclosure 1: Copy of the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders Download
Enclosure 2: Annual Report and Financial Statements for the Fiscal Year ending 31 December 2018 Download
Enclosure 3: Procedure on Registration to Attend the Meeting and Proxy Granting Download
Enclosure 4: Trust Deed in respect of the Meeting of Trust Unitholders and Vote Casting Download
Enclosure 5: Map of Venue for the Annual General Meeting of Trust Unitholders for 2019 Download
Enclosure 6: Proxy Form
• Proxy Form Kor Download
• Proxy Form Khor Download

The 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders
Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Unitholders Download
Invitation to the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders Download
Enclosure 1: Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2017 (Thai version) Download
Enclosure 2: Procedure on Registration to Attend the Meeting and Proxy Granting Download
Enclosure 3: Trust Deed in respect of the meeting of Trust unitholders and vote casting Download
Enclosure 4: Map of venue for the Annual General Meeting of Trust Unitholders for 2018 Download
Enclosure 5: Proxy Form
• Proxy Form Kor Download
• Proxy Form Khor Download