มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
31 ธ.ค. 2561 9.3513 4,673,490,514.35
30 ก.ย. 2561 9.2749 4,635,306,753.12
29 มิ.ย. 2561 8.8309 4,413,431,973.93
30 มี.ค. 2561 8.8686 4,432,259,918.04