ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสำนักงาน (ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรก)

กองทรัสต์ฯ จะลงทุนในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสำนักงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี 7 เดือน/1 (จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2577) โดยจะเข้าทำสัญญาเช่า

  1. พื้นที่บางส่วนของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ในส่วนพื้นที่สำนักงานให้เช่า และพื้นที่ส่วนกลางที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ชั้น 7 ถึงชั้น 12 รวมจำนวน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดประมาณ 18,527 ตร.ม. และพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 20,141 ตร.ม.
  2. พื้นที่จอดรถสำหรับพื้นที่สำนักงานให้เช่าในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสำนักงาน ส่วนฐานอาคาร ชั้น 4 ถึงชั้น 6 จอดรถได้ประมาณ 322 คัน เนื้อที่รวมประมาณ 10,035 ตร.ม.
  3. งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสำนักงาน เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสื่อสาร และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับพื้นที่เช่าของกองทรัสต์ฯ และพื้นที่จอดรถของกองทรัสต์ฯ ทั้งนี้ ไม่รวมงานระบบต่าง ๆ สำหรับพื้นที่ค้าปลีกโดยเฉพาะ

เริ่มดำเนินการ
ธันวาคม 2557

พื้นที่รวมทั้งหมด
30,176 ตร.ม.

จอดรถยนต์
322 คัน

โดยสามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

รายละเอียดพื้นที่ พื้นที่ (ตร.ม.)
พื้นที่สำนักงานให้เช่า 18,527
พื้นที่ส่วนกลาง 1,614
พื้นที่จอดรถยนต์ 322 คัน 10,035
รวมพื้นที่ 30,176

หมายเหตุ: /1 คาดการณ์ว่ากองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนในวันที่ 1 เมษายน 2560

ตลอดระยะเวลาการเช่า Sterling Equity ตกลงและยินยอมให้กองทรัสต์ฯ บริวารของกองทรัสต์ฯ ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับบริการ รวมถึงผู้มาติดต่อหรือผู้ใช้บริการในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ หรือโครงการย่อยอื่น ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่รอบอาคารโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และพื้นที่อื่น ๆ ในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ที่ กองทรัสต์ฯ ไม่ได้ลงทุน (รวมถึงพื้นที่ค้าปลีก) รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเช่าและการใช้บริการในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ในลักษณะที่ได้ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหรือในวันที่กองทรัสต์ฯ ลงทุนในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสำนักงาน