ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท 0105535048398 โทรศัพท์ 02-949-1500 โทรสาร 02-949-1501
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 100,000,000 บาท เว็บไซต์ http://www.scbam.com

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ทรัสตีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในวันที่ 18 กันยายน 2556

หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี