เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสำนักงาน (ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรก)

กองทรัสต์ฯ จะลงทุนในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสำนักงาน เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยจะเข้าทำสัญญาเช่า

  1. พื้นที่บางส่วนของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ในส่วนพื้นที่สำนักงานให้เช่า พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่ห้องเก็บของและพื้นที่ส่วนกลางที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น อาคาร A ชั้น 12, 14 ถึงชั้น 36 รวมจำนวน 24 ชั้น และอาคาร B ชั้น 12, 14 ถึงชั้น 34 รวมจำนวน 22 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดประมาณ 62,950 ตร.ม. และพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 68,791 ตร.ม.
  2. พื้นที่จอดรถสำหรับพื้นที่สำนักงานให้เช่า ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนฐานอาคาร ชั้น 4 ถึงชั้น 10 จอดรถได้ประมาณ 974 คัน เนื้อที่รวมประมาณ 27,206 ตร.ม.
  3. งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสื่อสาร และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับพื้นที่เช่าของกองทรัสต์ฯ และพื้นที่จอดรถของกองทรัสต์ฯ ทั้งนี้ ไม่รวมงานระบบต่าง ๆ สำหรับพื้นที่ค้าปลีกโดยเฉพาะ

เริ่มดำเนินการ
กุมภาพันธ์ 2557

พื้นที่รวมทั้งหมด
95,997 ตร.ม.

จอดรถยนต์
974 คัน

โดยสามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

รายละเอียดพื้นที่ พื้นที่ (ตร.ม.)
พื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคาร A 35,211
พื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคาร B 24,671
พื้นที่ห้องประชุม 3,068
พื้นที่ห้องเก็บของ 102
พื้นที่ส่วนกลาง 5,739
พื้นที่จอดรถยนต์ 974 คัน 27,206
รวมพื้นที่ 95,997

 

ตลอดระยะเวลาการเช่า GLAND ตกลงและยินยอมให้กองทรัสต์ฯ บริวารของกองทรัสต์ฯ ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับบริการ รวมถึงผู้มาติดต่อหรือผู้ใช้บริการในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือโครงการย่อยอื่น ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่รอบอาคารโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และพื้นที่อื่น ๆ ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ที่กองทรัสต์ฯ ไม่ได้ลงทุน (รวมถึงพื้นที่ค้าปลีก) รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเช่าและการใช้บริการในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ในลักษณะที่ได้ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหรือในวันที่กองทรัสต์ฯ ลงทุนในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสำนักงาน