ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทฯ) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ ฯ เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่ีบริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ มี บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ เป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

สรุปข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้
เลขทะเบียนบริษัท
0105559126631
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
15 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม


บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น) บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 99.99)
รายชื่อกรรมการ 1) นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล (ประธานกรรมการ)
2) นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ (กรรมการ)
3) นายสรวิศ ชัยโรจน์ (กรรมการอิสระ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-168-1042
หมายเลขโทรสาร 02-168-1046