REIT

REIT ย่อมาจาก Real Estate Investment Trust หรือ ในภาษาไทยคือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ REIT เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนทางเลือกหนึ่งที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดย REIT เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือระดมทุนรูปแบบใหม่สำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ซึ่งแตกต่างจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (“Property Fund”) เนื่องจาก REIT ถูกควบคุมภายใต้มาตรฐานที่เป็นสากล และ REIT มีความยืดหยุ่นมากกว่าในการกำหนดนโยบายการลงทุนในทรัพย์สิน โดย REIT สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยข้อจำกัดที่น้อยกว่าในแง่ของประเภทของทรัพย์สินที่ลงทุน นอกจากนี้ REIT ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการกู้ยืมในระดับที่สูงขึ้นเพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้น

REIT ในประเทศไทยถูกกำกับภายใต้กฏเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 อนึ่ง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ REIT ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยนั้น ถูกกำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยการมอบหมายให้ผู้จัดการกองทรัสต์ (“REIT Manager”) เป็นผู้บริหารจัดการของ REIT และมีทรัสตี (“Trustee”) เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการตัดสินใจลงทุนใด ๆ นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ผู้จัดการกองทรัสต์ จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการกองทรัสต์ คือการบริหารจัดการทรัพย์สิน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน และเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย อนึ่งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (“Property Manager”) ซึ่งทำงานภายใต้ผู้จัดการกองทรัสต์นั้นมีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา และทำการตลาดทรัพย์สิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม