ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107538000118
ลักษณะการประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้ง เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ จำนวน 6,535,484,202 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 6,535,484,202.00 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 5,874,518,879 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 5,874,518,879.00 บาท

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105539047078
ลักษณะการประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้ง เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทุนที่ชำระแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 5,000,000 หุ้น หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท