คณะผู้บริหาร

1.นายพงษ์พันธุ์ กรรณสูต
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, บริหารธุรกิจ/การเงิน
ประวัติการทำงาน
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 8 ปี
2.นางณิศศา เมฆลอย
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี/การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี บริษัทแกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3.นางสาวนงลักษณ์ ต่างประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท/การเงิน การธนาคาร มหาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกการเงิน บริษัทแกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)