ปฏิทินนักลงทุน

วันที่
กิจกรรม
รายละเอียด
26/04/62 งานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคาร The 9th Towers เลขที่ 33/4 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
26/04/61 งานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคาร The 9th Towers เลขที่ 33/4 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร