คณะกรรมการบริษัท

1.นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
ประธานกรรมการ
2.นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ
กรรมการ
3.นายสรวิศ ชัยโรจน์
กรรมการอิสระ