โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,063
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 85.00

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/05/2561 ประเภท : XN

ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 74,965,300 15.00
2. สำนักงานประกันสังคม 42,781,000 8.56
3. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 35,853,900 7.17
4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,690,800 5.74
5. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,000,000 5.60
6. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 22,669,800 4.54
7. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,561,700 3.51
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,157,500 3.43
9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,000,200 3.40
10. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,250,200 3.25
11. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,000,200 2.80
12. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 11,680,200 2.34
13. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ) 5,640,200 1.13
14. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 5,453,700 1.09
15. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 4,275,300 0.86
16. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 4,014,100 0.80
17. นายนพพร บุญลาโภ 4,000,000 0.80
18. KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 3,687,800 0.74
19. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,117,500 0.62
20. PHATRA PROPERTY SECTOR FUND 2,921,300 0.58
21. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 2,907,500 0.58
22. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,526,803 0.51