โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/04/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : IPO

ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1.  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 74,965,300 15.00
2.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,000,200 3.40
3.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,000,200 3.40
4.  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,000,200 3.40
5.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,000,200 3.00
6.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,637,400 2.93
7.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 14,000,200 2.80
8.  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10,000,200 2.00
9.  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 10,000,200 2.00
10.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,250,200 1.85
11.  เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 9,250,200 1.85