การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 1: รายงานประจำปีและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 2: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 3: สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 4: แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ 5: หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
The 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders
Invitation to the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders Download
Enclosure 1: Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2017 (Thai version) Download
Enclosure 2: Procedure on Registration to Attend the Meeting and Proxy Granting Download
Enclosure 3: Trust Deed in respect of the meeting of Trust unitholders and vote casting Download
Enclosure 4: Map of venue for the Annual General Meeting of Trust Unitholders for 2018 Download
Enclosure 5: Proxy Form
• Proxy Form Kor Download
• Proxy Form Khor Download