คณะผู้บริหาร

1.นายวิรุฬ เผ่าลินจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป) มหาวิทยาลัยเมอร์เซอร์ แอตแลนตา จอเจียร์ สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
  • กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือซันฟลาวเวอร์กรุ๊ป
2.นายอนุชิต เกษตระกูล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์
ประวัติการศึกษา
  • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและกองทุน บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
3.นางสาวนงลักษณ์ ต่างประภา
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท/การเงิน การธนาคาร มหาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกการเงิน บริษัทแกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
4.คุณฤติมา จิระสุรเดช
หัวหน้าฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยง
ประวัติการศึกษา
  • เนติบัณฑิตไทย/เนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)