ข้อมูลทั่วไปของ GLANDRT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์
GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust (GLANDRT)

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ : บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สาระสำคัญของกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ GLANDRT
ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสำนักงาน : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND”)

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสำนักงาน : บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“Sterling Equity”)

ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”)
ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)
มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย [•]
ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย [•]
สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เสนอขายต่อเจ้าของทรัพย์สิน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND”) และบริษัทในเครือเดียวกันกับเจ้าของทรัพย์สิน [•] หน่วย
  เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน [•] หน่วย
  เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ [•] หน่วย
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)