คณะกรรมการบริษัท

1.พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต ทบ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประวัติการทำงาน
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ
 • ปี 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ทิพยประกันชีวิต
2.นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บจ. ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ทิพยประกันชีวิต
 • ปี 2557 - ปี 2558 : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3.นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ
กรรมการ
ประวัติการทำงาน
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป บจ. บรีเก็จท์ ไทย
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป บจ. สกายเวย์
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บจ. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บ. เลพาร์ค เรสซิเด้นซ์